Розробка та використання інформаційних мереж

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Програмне забезпечення систем

Викладачі: Викладається: в 1-му семестрі магістратури.
Загальний обсяг: 120 год, з яких:
 • Лекції – 18 год.
 • Лабораторні роботи – 20 год.
 • Самостійна робота – 80 год.

Мета та завдання дисципліни

Мета та завдання дисципліни – оволодіння сучасними методами проектування, розробки та підтримки розподілених застосувань, веб-застосувань та інформаційних мереж, вивчення принципів функціонування сучасних локальних та глобальних мереж, підготовка до практичного використання мережевих технологій.

Предмет дисципліни

Предмет навчальної дисципліни Розробка та використання інформаційних мереж включає в себе розгляд основних принципів мережевої взаємодії та мережевих протоколів. Значна увага приділяється розробці веб-застосувань, як найбільш поширених і найбільш важливих в сучасних глобальних інформаційних мережах. Розглядаються технології розробки серверної та клієнтської частини веб-застосування, формати та протоколи передачі даних. Крім веб-застосувань, розглядаються також питання розробки сервісно-орієнтованих застосувань, офлайн-клієнтів, використання і поєднання існуючих мережевих застосувань і сервісів. Особлива увага приділяється питанням безпеки інформаційних мереж, зокрема попередженню типових вразливостей при розробці та впровадженні інформаційних мереж.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 • відомості про:
  • сучасні мережеві технології та протоколи,
  • захист інформації в інформаційних системах,
  • процес розробки програмного забезпечення.
 • властивості відношень, елементи лінійної алгебри, теорії автоматів.
та вміти:
 • використовувати існуючі веб-сервіси; встановлювати і налаштовувати веб-застосування та необхідну для них інфраструктуру;
 • проектувати, розробляти та впроваджувати веб-застосування з використанням сучасних технологій;
 • вибирати найбільш вдалі технології для реалізації проекту;
 • досягати достатньої продуктивності веб-застосувань;
 • уникати типових вразливостей при розробці веб-застосувань.

Вимоги до знань та вмінь

Для вивчення курсу Розробка та використання інформаційних мереж студент повинен прослухати наступні курси:
 • Інформаційні системи
 • Захист інформації в інформаційних системах
 • Розробка WEB-орієнтованих систем
та повинен знати:
 • базові відомості про:
  • мережеві технології та протоколи,
  • захист інформації в інформаційних системах,
  • процес розробки програмного забезпечення.
а також повинен вміти:
 • використовувати:
  • інструментальні засоби побудови, запуску та відлагодження програм,
  • адміністративні засоби з графічним та текстовим інтерфейсом користувача,
 • порівнювати технології реалізації та вибирати оптимальну технологію для вирішення конкретної задачі,
 • шукати додаткову інформацію про мережеві технології.

Програма курсу

Змістовий модуль 1: Розробка сучасних мережевих застосувань.

Тема 1: Сучасні інформаційні мережі.
 • Інформаційні мережі.
 • Основні поняття.
 • Історія розвитку.
 • Сучасні особливості.
 • Виклики при розробці та використанні інформаційних мереж.
Тема 2: Архітектури інформаційних мереж.
 • Поняття архітектури інформаційних мереж.
 • Архітектура «клієнт-сервер».
 • Багаторівнева архітектура.
 • Однорангова мережа (peer-to-peer).
 • Архітектура «постачальник-споживач».
 • Архітектура «віртуальна мережа».
 • Моделі стеку протоколів ISO OSI та TCP/IP.
Тема 3: Розробка серверної частини веб-застосування.
 • Основні функції серверної частини веб-застосування.
 • Мова програмування PHP.
 • Динамічна генерація веб-сторінок за допомогою шаблонів.
 • Робота з даними.
 • Взаємодія з клієнтською частиною.
 • GET та POST запити.
 • Валідація даних.
 • Аутентифікація та авторизація.
 • Підтримка сесій.
 • Cookies.
 • Переписування URL.
 • Бібліотеки.
 • Парадигма Model-View-Controller (MVC).
Тема 4: Розробка клієнтської частини веб-застосування.
 • Основні функції клієнтської частини веб-застосування.
 • Мови HTML, CSS, JavaScript.
 • Розташування елементів на сторінках (layout).
 • Зміна зовнішнього вигляду елементів.
 • Маніпулювання елементами за допомогою DOM.
 • Асинхронна взаємодія з сервером за допомогою AJAX.
 • Підтримка різних браузерів.
Тема 5: Веб-сервіси. Хмарні обчислення.
 • Поняття веб-сервісу.
 • Сервісно-орієнтована архітектура.
 • REST та SOAP сервіси.
 • Принципи функціонування сервісів.
 • Взаємодія з клієнтом.
 • Поєднання даних з різних джерел.
 • Питання безпеки веб-сервісів.
 • Проектування та розробка веб-сервісів.
 • Парадигма хмарних обчислень (cloud computing) – принципи, реалізація, приклади систем.
Модульна контрольна робота 1

Змістовий модуль 2: Використання мережевих застосувань.

Тема 6: Нові можливості HTML5.
 • Нові стандарти веб-розробки: HTML5, CSS3.
 • Елемент canvas, елементи audio/video, local storage, web sockets.
Тема 7: Безпека мережевих застосувань.
 • Проблема безпеки в мережевих застосуваннях.
 • Класифікація атак (STRIDE).
 • Основні атаки і їх попередження.
 • Принципи побудови безпечних застосувань.
Тема 8: Побудова високопродуктивних мережевих застосувань.
 • Проблема продуктивності мережевих застосувань.
 • Причини низької продуктивності.
 • Рекомендації з підвищення продуктивності веб-застосувань.
 • Використання інструментальних засобів.
Тема 9: Перспективи розвитку інформаційних мереж.
 • Перспективні напрями розвитку мережевих технологій.
 • рід та хмарні обчислення.
 • Семантичний веб.
 • Мобільні та вбудовані застосування.
 • Соціальні аспекти.
Модульна контрольна робота 2

Рекомендована література

Основна:

 1. Э. С. Таненбаум. Компьютерные сети. 4 изд. – СПб.: Питер, 2003 г. 992 стр.
 2. У. Р. Стивенс. Протоколы TCP/IP. Практическое руководство. – СПб: БХВ-Петербург, 2003 г. 672 стр.
 3. Е. С. Бенкен. PHP, MySQL, XML. Программирование для Интернета. – СПб:БХВ-Петербург, 2007 г. 336 стр.
 4. Т. Томлинсон. CMS Drupal 7: руководство по разработке системы управления веб-сайтом. – М.: Диалектика-Вильямс, 2011. 650 стр.
 5. П. Лабберс, Б. Олберс, Ф. Салим. HTML5 для профессионалов: мощные инструменты для разработки современных веб-приложений. – М.: Диалектика-Вильямс, 2011. 304 стр.
 6. Э. Мейер. CSS – каскадные таблицы стилей. Подробное руководство. 3-е издание. – М.: Символ, 2010. 576 стр.
 7. Д. Крейн, Дж. Даррен, Э. Паскарелло. Ajax в действии. – М.: "Вильямс", 2006. 640 стр.

Додаткова:

 1. К. Мук. ActionScript 3.0 для Flash. Подробное руководство. – СПб.: Питер, 2010. 992 стр.
 2. М. Мак-Дональд. Silverlight 3 с примерами на C# для профессионалов. – М.: Диалектика-Вильямс, 2010. 656 стр.
 3. Э. Ньюкомер. Веб-сервисы: XML, WSDL, SOAP и UDDL. – СПб.: Питер, 2003.
 4. Р. Брэгг. Безопасность сети на основе Microsoft Windows Server 2003.  – СПб: Питер, 2006 г. 672 стр.
 5. Дж. Козиол, Д. Личфилд, Д. Эйтэл, К. Энли, С. Эрен, Н. Мехта, Р. Хассель. Искусство взлома и защиты систем. – СПб: Питер, 2006 г. 416 стр.
 6. Г. Майерс. Искусство тестирования программ. – М.: Радио и связь, 1982.
 7. Г. Майерс. Надежность программного обеспечения. – М.: Мир, 1980.
 8. Mozilla Developer Network
 9. PHP
 10. Apache Software Foundation
 11. MySQL
 12. ASP .NET
 13. Best Practices for Speeding Up Your Web Site
 14. Wikipedia, the free encyclopedia