Розподілені обчислення

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Програмна інженерія

Викладач: доцент Верес Максим Миколайович (лекції, лабораторні заняття)

Викладається: в 6-му семетрі бакалаврату.
Загальний обсяг: 68 год, з яких:
 • Лекції – 34 год.
 • Лабораторні роботи – 34 год.

Мета та завдання дисципліни

Мета та завдання дисципліни – оволодіння концепціями сучасного програмування в рамках парадигм паралельного та розподіленого програмування, в тому числі з роздільними і розподільними змінними, ефективне розпаралелення послідовних алгоритмів програм. Основу вивчення складають підходи до програмування в багатопотокових системах, розподілених системах, системах синхроних паралельних розрахунків. Розглядаються проблеми сумісної роботи процессів паралельної програми та їх синхронізації.

Предмет дисципліни

Предмет навчальної дисципліни Розподілені обчислення включає в себе розгляд методів програмування в агатопотокових системах, розподілених системах, системах синхроних паралельних розрахунків.

Вимоги до знань та вмінь

Для вивчення курсу Розподілені обчислення студент повинен прослухати наступні курси:
 • Основи програмування,
 • Програмування,
 • Теорія алгоритмів та математична логіка,
 • Алгоритми та складність,
 • Основи об'єктно-орієнтованого програмування,
 • Об'єктно-орієнтоване програмування.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 • відомості про методи побудови паралельних алгоритмів обчислення в:
  • багатопотокових системах,
  • розподілених системах,
  • системах синхроних паралельних розрахунків;
та вміти:
 • проектувати та розробляти паралельні програми на багатоядерних та багатопроцесорних комп'ютерах.

Програма курсу

Змістовий модуль 1:

Тема 1: Введення в розподілені розрахунки.
 • Основи та історія виникнення комп'ютерних мереж, Інтернет.
 • Архітектури мережі.
 • Модель протоколів ISO та її відображення в TCP/IP.
Тема 2: Модель, спеціалізації розподілених розрахунків.
 • Стилі паралельного програмування.
 • Три класи задач:
  • багатопотокові системи,
  • розподілені системи,
  • системи синхронних паралельних розрахунків.
Тема 3: П'ять головних парадигм паралельного програмування.
 • Ітеративний паралелізм (множення матриць).
 • Рекурсивний паралелізм (адаптивна квадратура).
 • "Виробники та споживачи" (конвейери) – канали ОС Unix.
 • "Клієнт-сервер" – файлові системи.
 • Взаємодіючи рівні (розподілене множення матриць), передача повідомлень:
  • "керівник-робітник",
  • конвеєр.
Тема 4: Програмування з роздільними змінними.
 • Мультипроцесорні системи(SMP).
 • Проблеми при створенні багатопоточних програм.
Тема 5: Процеси та синхронізація
 • Програмна реалізація синхронізованої багато поточності.
Тема 6: Критичні секції. Семафори, розподілення ресурсів планування. Монітори.
 • Блокування та бар'єри.
 • Критичні секції.
 • Бар'єрна синхронізація.
 • Семафори, розподілення ресурсів планування.
 • Монітори, методи синхронізації.
Тема 7: Розподілене програмування.
 • Особливості програмування під архітектуру з розподіленою пам'яттю.
Тема 8: Віддалений виклик процедур, рандеву.
 • Програмні підходи для програмування взаємодії клієнт-сервер.
Тема 9: Моделі взаємодії процесів.
 • Поєднання схем взаємодії процесів:
  • виробник-споживач,
  • клієнт-сервер
  • взаємодіючи рівні.
Модульна контрольна робота 1

Змістовий модуль 2:

Тема 10: Мета та задачі паралельної обробки даних.
 • Типові області використання паралельної обробки даних.
Тема 11: Моделі обчислень та методи аналізу ефективності.
 • Прискорення та Ефективність.
 • Закон Амдала та наслідки.
 • Розрахунок реального прискорення паралельного підходу перед лінійним.
Тема 12: Принципи розробки паралельних методів.
 • Моделювання паралельних програм.
 • Методика розробки паралельних алгоритмів.
 • Етапи розробки:
  • розділення обчислень,
  • виділення інформаційних залежностей,
  • маштабування,
  • розподілення обчислень між процесами.
Тема 13: Технологія розробки для багатоядерних та багатопроцесорних систем (стандарт передачи повідомлень MPI та OpenMP).
 • Загальна характеристика стандарту MPI.
 • Режими передачі даних.
 • Загальна характеристика стандарту OpenMP.
 • Створення паралельних блоків.
 • Розподіл обчислювального навантаження між потоками.
 • Робота з даними.
 • Синхронізація.
 • Порівняльна характеристика підходів паралельного програмування для систем з розподіленою і роздільною пам'яттю.
Тема 14: Паралельні алгоритми розв'язку задач. Матричні операції.
 • Матрично-векторне множення, множення матриць, розв'язок систем лінійних рівнянь.
Тема 15: Паралельні алгоритми розв'язку задач. Системи лінійних рівнянь.
 • Паралельні алгоритми:
  • метод Гауса,
  • метод спряжених градієнтів.
Тема 16: Паралельні алгоритми розв'язку задач. Методи сортування.
 • Паралельне сортування.
 • Порівняння ефективності паралельно сортування в залежності від кількості обчислювальних вузлів.
Тема 17: Паралельні алгоритми розв'язку задач. Розв'язок диференційних рівнянь.
 • Паралельний розв'язок диференційних рівнянь.
 • Ефективність паралельного розв'язку диференційних рівнянь.
Модульна контрольна робота 2

Рекомендована література

Основна:

 1. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Паралельные вычисления. – Санкт-Петербург, – 2004.
 2. Грегори Р. Эндрюс. Основы Многопоточного, параллельного и распределенного программирования. – Москва-Санкт-Петеррбург-Киев, – 2003.
 3. Немнюгин С., Стесик О. Паралельное програмирование для многопроцессорных вычислительных систем. – Санкт-Петербург, – 2002.
 4. Миллер Р. Последовательные и паралельные алгоритмы. – Москва, – 2006.
 5. mcsharp.net

Додаткова:

 1. Макс К. Гофф. Сетевые распределенные вычисления: достижения и проблемы. – Москва, – 2005.
 2. parallel.ru
 3. dtf.ru
 4. intel.com
 5. openmp.org
 6. mpi-forum.org