Комп'ютерна графіка

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Програмна інженерія

Викладач: доцент Шкільняк Оксана Степанівна (лекції, лабораторні заняття)

Викладається: в 8-му семестрі бакалаврату.
Загальний обсяг: 144 год, з яких:
 • Лекції – 34 год.
 • Лабораторні роботи – 34 год.
 • Самостійна робота – 76 год.

Мета та завдання дисципліни

Мета та завдання дисципліни – детальне вивчення алгоритмів обчислювальної геометрії як базового апарату комп'ютерної графіки.

Предмет дисципліни

Предмет навчальної дисципліни Комп'ютерна графіка включає в себе розгляд низки різноманітних алгоритмів обчислювальної геометрії для задач опуклості, перетину, геометричного пошуку, близькості, оптимізації.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 • постановку різних типів задач обчислювальної геометрії та основні підходи і методи для їх розв'язання.
вміти:
 • застосовувати оптимальний алгоритм при розв'язанні задач обчислювальної геометрії,
 • правильно впізнавати задачі обчислювальної геометрії в постановках задач комп'ютерної графіки,
 • за необхідності будувати власні алгоритми, що базуються на модифікації відомих технік і обґрунтовувати їх складність.

Вимоги до знань та вмінь

Для вивчення курсу Комп'ютерна графіка студент повинен прослухати наступні курси:
 • дискретна математика,
 • математичний аналіз,
 • алгебра та геометрія,
 • програмування,
 • алгоритми та складність,
 • теорія алгоритмів та математична логіка,
 • об'єктно-орієнтоване програмування.

Програма курсу

Змістовий модуль 1: Геометричний пошук.

Тема 1: Вступ до предмету. Основні означення та структури даних.
 • Напрямки зображувальної інформації та комп'ютерної графіки.
 • Основні означення.
 • Основні класи і типи задач та застосування обчислювальної геометрії.
 • Структури даних: множини, списки, черги, дерево відрізків, реберні списки з подвійними зв'язками.
 • Метод плоского замітання.
Тема 2: Поняття геометричного пошуку. Основні моделі геометричного пошуку.
 • Основні означення.
 • Застосування методу векторного домінування.
 • Застосування методу локусів.
 • Моделі геометричного пошуку.
 • Задача про приналежність простому многокутнику.
 • Задача про приналежність опуклому многокутнику.
Тема 3: Задачі локалізації точки.
 • Локалізація точки на планарному розбитті.
 • Метод смуг.
 • Метод ланцюгів.
 • Регуляризація графа у методі ланцюгів.
 • Метод деталізації триангуляції.
 • Метод трапецій.
Тема 4: Задачі регіонального пошуку.
 • Задача регіонального пошуку.
 • Основні типи дій.
 • Двовимірний випадок: метод 2-d дерева, метод дерева регіонів та його покращення за допомогою техніки fractional cascading.
 • Регіональний пошук у просторах вищих розмірностей.
Модульна контрольна робота 1

Змістовий модуль 2: Побудова опуклої оболонки.

Тема 5: Задача побудови опуклої оболонки. Метод Грехема. Метод Джарвіса.
 • Опуклі оболонки.
 • Основні поняття.
 • Застосування.
 • Постановка та схема розв'язання основних задач.
 • Методи Грехема та Джарвіса побудови опуклої оболонки, їх недоліки та вдосконалення: метод Чана.
Тема 6: Швидкі методи побудови опуклої оболонки.
 • Алгоритм швидкої побудови опуклої оболонки на основі ідеї швидкого сортування Швидкобол (QuickHull).
 • Методи типу "розподіляй та владарюй", алгоритм злиття Шеймоса.
Тема 7: Динамічні методи побудови опуклої оболонки.
 • Динамічні алгоритми побудови опуклої оболонки.
 • Відкриті та закриті алгоритми.
 • Відкритий алгоритм Препарата.
 • Динамічна підтримка опуклої оболонки.
 • Алгоритм апроксимації опуклої оболонки.
 • Опукла оболонка простого многокутника.
Тема 8: Побудова опуклої оболонки в 3D.
 • Алгоритми побудови опуклої оболонки в тривимірному просторі.
 • Метод "загортання подарунку".
 • Алгоритм типу "розподіляй та владарюй".
 • Рандомізований інкрементний алгоритм.
 • Опуклі оболонки вищих розмірностей.
Модульна контрольна робота 2

Змістовий модуль 3: Близькість та перетин.

Тема 9: Постановка основних задач. Пошук найближчої пари методом "розподіляй та владарюй".
 • Основні задачі близькості та їх застосування:
  • найближча пара,
  • найближчий сусід,
  • k найближчих сусідів,
  • усі найближчі сусіди,
  • евклідове мінімальне кістякове дерево,
  • тріагуляція.
 • Пошук найближчої пари методом «розподіляй та владарюй»: одновимірний і двовимірний випадки.
Тема 10: Діаграма Вороного. Властивості та побудова.
 • Означення та властивості діаграми Вороного. Застосування.
 • Методи побудови діаграми Вороного: простий, інкрементний та Форчуна.
 • Метод "розподіляй та володарюй".
 • Алгоритм побудови розділяючого ланцюга.
 • Розв'язання задач на близькість за допомогою діаграми Вороного.
 • Узагальнення діаграми Вороного.
Тема 11: Триангуляція Делоне.
 • Триангуляція Делоне, її властивості та застосування.
 • Алгоритми триангуляції Делоне: метод заміни ребра, інкрементний, підхід "розподіляй та владарюй", замітаючої оболонки.
 • Зв'язок триангуляції Делоне, діаграми Вороного і опуклої оболонки множини точок.
Тема 12: Задачі перетину.
 • Задачі перетину та області їх застосування.
 • Постановка задач перетину відрізків.
 • Перевірка перетину простих многокутників та простоти многокутника.
 • Пошук перетинів відрізків методом плоского замітання.
 • Перетин півплощин.
 • Знаходження перетину опуклих многокутників.
 • Пошук ядра многокутника.
Модульна контрольна робота 3

Рекомендована література

Основна:

 1. Ф. Препарата, М. Шеймос. Вычислительная геометрия: введение. – М.: Мир, 1989.
 2. А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. – М.: Мир, 1979.
 3. В.М. Терещенко, І.В. Кравченко, А.В. Анісімов. Основні алгоритми обчислювальної геометрії. – К., 2002.
 4. S.L. Devadoss, J. O'Rourke. Discrete and Computational Geometry. Princeton University Press, 2011.
 5. M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, M. Overmars. Computational Geometry: Algorithms and Applications. 3rd edition. – Springer, 2008.

Додаткова:

 1. J. O'Rourke. Computational Geometry in C. Cambridge University Press, Second Edition, 1998.
 2. D.M. Mount. Lecture notes for the course CMSC 754 Computational Geometry.
 3. D.A. Sinclair. S-hull: a fast radial sweep-hull routine for Delaunay triangulation.
 4. М. Ласло. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на C++. – М.: Бином, 1997.