Прикладні логіки та елементи квантових обчислень

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Програмне забезпечення систем

Викладач: доцент Шкільняк Оксана Степанівна (лекції)

Викладається: в 3-му семестрі магістратури.
Загальний обсяг: 90 год, з яких:
 • Лекції – 28 год.
 • Самостійна робота – 60 год.

Мета та завдання дисципліни

Мета та завдання дисципліни – поглиблене вивчення математичної логіки, головним чином некласичних логік, та основних понять і принципів квантових обчислень.

Предмет дисципліни

Предмет навчальної дисципліни Прикладні логіки та елементи квантових обчислень включає в себе розгляд теорій першого порядку та нетрадиційних логік – неокласичних, багатозначних, інтуїціоністських та модальних, їх семантичних моделей та формально-аксіоматичних систем, а також основних понять і принципів квантових обчислень.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
отримати:
 • поняття про прикладні некласичні логіки – неокласичні, багатозначні, інтуїціоністські та модальні, їх семантичні моделі та формально-аксіоматичні системи;
та має дістати уявлення:
 • про фізичні основи квантових обчислень, їх особливості, основні моделі, операції, сфери застосування і проблеми реалізації;
 • найвідоміші квантові алгоритми і відмінності в їх ефективності порівняно з класичними.

Вимоги до знань та вмінь

Для вивчення курсу Прикладні логіки та елементи квантових обчислень студент повинен прослухати наступні курси:
 • дискретна математика,
 • алгебра та геометрія,
 • загальна алгебра,
 • теорія алгоритмів та математична логіка

Програма курсу

Змістовий модуль 1: Аксіоматичні системи логік першого порядку та нетрадиційні логіки.

Тема 1: Теорії першого порядку, їх несуперечливість, повнота і розв'язність.
 • Аксіоматичні системи класичних логік 1-го порядку Гільбертівського типу (теорії 1-го порядку) та їх моделі.
 • Теорема істинності.
 • Приклади теорій 1-го порядку.
 • Формальна арифметика.
 • Теорема тавтології.
 • Теореми дедукції, редукції.
 • Синтаксичні теореми еквівалентності, рівності.
 • Несуперечливість та максимальність (повнота) теорій 1-го порядку.
 • Теорема Лінденбаума.
 • Перелічність, розв'язність теорій 1-го порядку.
 • Теорема про розв'язність.
Тема 2: Теорема Гьоделя про повноту. Теорема компактності. Категоричність. Теореми Гьоделя про неповноту.
 • Поняття теорії Генкіна.
 • Теорема Гьоделя про повноту.
 • Теорема Льовенгейма-Скулема про спуск.
 • Теорема компактності.
 • Теорема Льовенгейма-Скулема про підйом.
 • Категоричність теорій 1-го порядку.
 • Категоричність і повнота теорій 1-го порядку.
 • Теорема Лося-Воота.
 • Теореми Гьоделя про неповноту, їх значення.
Тема 3: Логіки вищих порядків. Багатозначні логіки.
 • Логіки вищих порядків.
 • Теза Гільберта.
 • Нетрадиційні логіки.
 • Багатозначні логіки.
 • Багатозначні логіки Поста.
 • 3-значні логіки Лукасєвича та Кліні, їх властивості.
 • 4-значна логіка Белнапа, її властивості.
Тема 4: Інтуїціоністська логіка.
 • Інтуїціоністська логіка.
 • Семантика можливих світів (реляційна семантика) інтуїціоністської логіки.
 • Інтуїціоністські числення Гільбертівського та Генценівського типу.
Тема 5: Алетичні модальні логіки.
 • Модальні логіки.
 • Системи T, B, S4, S5.
 • Реляційна семантика алетичної модальної логіки.
Тема 6: Темпоральні логіки.
 • Темпоральні логіки, синтаксис мови та реляційна семантика.
 • Застосування темпоральних логік.
Тема 7: Епістемічні логіки.
 • Епістемічні логіки, логіка знання.
 • Синтаксис мови, реляційна семантика та застосування.
Тема 8: Деонтичні логіки.
 • Деонтична логіка – логіка норм.
 • Синтаксис мови, реляційна семантика, різновиди.
 • Питання адекватності формалізації деонтичної логіки.
Тема 9: Аксіоматичні системи неокласичних логік першого порядку.
 • Чисті неокласичні числення, їх властивості, коректність і повнота.
Тема 10: Композиційно-номінативні модальні логіки.
 • Композиційно-номінативні модальні системи.
 • Композиційно-номінативні модальні логіки.
 • Транзиційні та темпоральні КНМЛ.
 • Аксіоматичні системи КНМЛ.
Модульна контрольна робота 1

Змістовий модуль 2: Елементи квантових обчислень.

Тема 11: Вступ до квантових обчислень. Основи теорії інформації і квантової механіки.
 • Історія квантових обчислень.
 • Основні постулати квантової механіки.
 • Кубіт як елементарна одиниця квантової інформації, його представлення і суперпозиція станів.
 • Квантові регістри і квантова заплутаність.
 • Квантовий паралелізм.
Тема 12: Схема квантового обчислення. Операції над кубітами.
 • Моделі квантових обчислень.
 • Логічні та квантові вентилі (гейти).
 • Оборотні обчислення.
 • Одно- та багатокубітові вентилі.
 • Універсальні квантові вентилі.
Тема 13: Квантові алгоритми та їх складність.
 • Співпадіння класів задач, що можуть бути розв'язаними на квантовому і класичному комп'ютері.
 • Основні класи квантової складності.
 • Опис квантових алгоритмів.
 • Підходи до класифікації квантових алгоритмів.
 • Алгоритми Дойча-Джози, Гровера, Шора.
Тема 14: Квантова криптографія. Фізична реалізація квантового комп'ютера.
 • Застосування квантових обчислень в криптографії.
 • Протоколи квантового розподілу ключа.
 • Проблеми фізичної реалізації квантового комп'ютера.
Модульна контрольна робота 2

Рекомендована література

Основна:

 1. Клини С. Математическая логика. – М.: Наука, 1973.
 2. Лісовик Л.П., Шкільняк С.С. Теорія алгоритмів. – ВПЦ Київський університет. – К., 2003.
 3. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976.
 4. Непейвода Н.Н. Прикладная логика. – Новосибирск: НГУ, 2000.
 5. Нікітченко М.С., Шкільняк С.С. Математична логіка та теорія алгоритмів. – К., 2008.
 6. Шкільняк С.С. Математична логіка: приклади і задачі. – ВПЦ Київський університет. – К., 2007.
 7. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. – М.: Мир. – 2006.
 8. Вакарчук І.О. Квантова механіка. – 4-е видання, доповнене. — Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.
 9. Прескилл Дж. Квантовая информация и квантовые вычисления. В 2-х томах. – Ижевск: РХД, 2011.

Додаткова:

 1. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А. та ін. Основи дискретної математики. – К., 2002.
 2. Клини С. Введение в метаматематику. – М.: ИЛ, 1957.
 3. Смирнов В.А. Семантика модальных и интенсиональных логик. – M.: Прогресс, 1981. – 494 с.
 4. Справочная книга по математической логике / Под ред. Дж. Барвайса: В 4 т. – М., 1982-1983.
 5. Такеути Г. Теория доказательств. – М.: Мир, 1978.
 6. Фейс Р. Модальная логика. – M.: Мир, 1974.
 7. Шенфилд Дж. Математическая логика. – М.: Наука, 1975.
 8. Belnap N., Steel T. The logic of questions and answers. – New Haven and London: Yale Univ. Press, 1976.
 9. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997.
 10. Смирнова Е.А. Логика и философия. – М.: РОССПЕН, 1996.
 11. Чень Ч., Ли Р. Математическая логика и автоматическое доказательство теорем. – М., 1983.
 12. Квантовые вычисления: за и против / Под ред. В.А. Садовничего: Квантовый компьютер и квантовые вычисления. – Ижевск : РХД, 1999. – Т. 1.
 13. Квантовый компьютер и квантовые вычисления / Под ред. В.А. Садовничего. – Ижевск : РХД, 1999. – Т. 2.
 14. Watrous J. Quantum Computational Complexity. In Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Springer, 2009.