Алгоритми та складність

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма: Програмна інженерія

Викладачі: Викладається: в 3-му та 4-му семестрі бакалаврату.
Загальний обсяг: 210 год, з яких:
 • Лекції – 56 год.
 • Лабораторні заняння – 42 год.
 • Самостійна робота – 108 год.

Мета та завдання дисципліни

Мета та завдання дисципліни – детальне вивчення та аналіз складності основних алгоритмів і структур даних, що використовуються в програмуванні.

Предмет дисципліни

Предмет навчальної дисципліни Алгоритми та складність включає в себе розгляд низки різноманітних структур даних та алгоритмів, що використовуються в програмуванні з аналізом їх ефективності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 • основні структури даних і алгоритми, що використовуються в програмуванні та їх ефективність;
 • методи аналізу складності алгоритмів.
та вміти:
 • проводити аналіз ефективності алгоритмів;
 • вибирати оптимальні структури даних та алгоритми при розв'язанні конкретних задач;
 • за необхідності створювати власні алгоритми, що базуються на модифікації відомих технік і обґрунтовувати їх ефективність.

Вимоги до знань та вмінь

Для вивчення курсу Алгоритми та складність студент повинен прослухати наступні курси:
 • дискретна математика,
 • алгебра та геометрія,
 • математичний аналіз,
 • основи програмування,
 • програмування.

Програма курсу

Змістовий модуль 1: Вступ до аналізу алгоритмів. Ефективні сортування.

Тема 1: Вступ до предмету. Поняття алгоритму та аналізу алгоритмів.
 • Поняття алгоритму.
 • Приклади алгоритмів.
 • Алгоритм як технологія: процесс проектування та аналізу.
 • Базові структури даних та абстрактні типи даних.
 • Аналіз алгоритмів: просторова і часова ефективність.
 • Ефективність алгоритму в різних випадках: найкращому, найгіршому, в середньому.
Тема 2: Зростання функцій.
 • Порядок зростання функцій.
 • Асимптотичні позначення.
 • Порівняння функцій.
 • Основні асимптотичні класи ефективності.
 • P, NP та NP-повні задачі.
Тема 3: Аналіз нерекурсивних алгоритмів.
 • Загальна схема аналізу нерекурсивних алгоритмів.
 • Поняття інваріанту циклу.
 • Використання інваріантів циклу для доведення коректності алгоритму.
 • Метод декомпозиції (принцип "розподіляй та владарюй").
 • Приклади аналізу.
Тема 4: Аналіз рекурсивних алгоритмів. Рекурентні співвідношення.
 • Рекурсивні алгоритми.
 • Поняття рекурентного співвідношення.
 • Приклади рекурентних співвідношень для оцінки часу виконання алгоритмів.
 • Методи розв'язання рекурентних співвідношень:
  • методи підстановок,
  • метод дерев рекурсії,
  • основний метод.
Тема 5: Ефективні сортування.
 • Бінарна піраміда як структура даних та її властивості.
 • Пірамідальне сортування, його коректність і оцінка складності.
 • Реалізація черги з пріоритетами на основі піраміди.
 • Швидке сортування та його аналіз.
 • Сортування злиттям, його ефективність.
 • Нижня оцінка алгоритмів сортування, що використовують порівняння.
 • Алгоритми сортування за лінійний час та їх аналіз:
  • сортування підрахунком,
  • порозрядне сортування,
  • сортування черпаками.
 • Медіани та порядкові статистики, алгоритми їх пошуку за лінійний час.
Модульна контрольна робота 1

Змістовий модуль 2: Застосування різних методів проектування алгоритмів.

Тема 6: Декомпозиція та зменшення розміру задачі.
 • Алгоритми зі змінним зменшенням розміру задачі.
 • Інтерполяційний пошук.
 • Розв'язання нелінійних рівнянь.
 • Аналогії бінарного та інтерполяційного пошуків з методами дихотомії та хорд.
 • Метод декомпозиції при множенні великих чисел і матриць.
 • Алгоритм Карацуби.
 • Метод Штрассена.
Тема 7: Покращення вхідних даних. Алгоритми пошуку підрядка.
 • Постановка задачі пошуку підрядка.
 • Класифікація методів пошуку підрядка, мотивація вибору алгоритма.
 • Алгоритм Боєра-Мура та його варіації.
 • Алгоритм Кнута-Морріса-Пратта, пошук підрядків з використанням скінченних автоматів.
 • Z-функція та префікс-функція.
 • Алгоритм Рабіна-Карпа, алгоритм Shift-Or.
Модульна контрольна робота 2

Змістовий модуль 3: Структури даних.

Тема 8: Елементарні структури даних.
 • Динамічні множини та типові операції на них.
 • Елементарні структури даних (стеки, черги, зв'язані списки), їх реалізація та аналіз.
 • Реалізація вказівників та об'єктів, управління пам'яттю.
 • Представлення дерев з коренем.
Тема 9: Хеш-таблиці.
 • Поняття хеш-таблиці, її застосування.
 • Таблиці з прямою адресацією.
 • Колізії та їх розв'язання методом ланцюжків.
 • Хеш-функції.
 • Методи побудови хеш-функцій:
  • метод поділу,
  • метод множення,
  • універсальне хешування.
 • Відкрита адресація: методи і їх аналіз.
 • Ідеальне хешування.
Тема 10: Бінарні дерева пошуку. Збалансовані дерева пошуку.
 • Дерево пошуку як структура даних.
 • Аналіз операцій над бінарними деревами пошуку.
 • Випадок однакових ключів.
 • Збалансовані дерева пошуку.
 • Червоно-чорні дерева, їх властивості, представлення і аналіз.
 • Повороти.
 • Вставка та видалення вузла з червоно-чорного дерева, відновлення червоно-чорних властивостей.
 • Огляд інших збалансованих дерев пошуку:
  • АВЛ-дерева,
  • АА-дерева,
  • розширювані дерева,
  • декартові дерева.
Тема 11: Розширення структур даних.
 • Задачі розширення структур даних.
 • Розширення структур даних на прикладі розширення червоно-чорних дерев: дерево порядкової статистики.
 • Теорема про розширення червоно-чорних дерев.
 • Персистентні динамічні множини.
Тема 12: В-дерева.
 • В-дерева як узагальнення дерев пошуку.
 • Структури даних у вторинній пам'яті.
 • Означення та властивості В-дерева.
 • Основні операції над В-деревом, їх аналіз; розбиття вузла.
 • Різновиди В-дерев:
  • В+-дерева,
  • В*-дерева,
  • 2-3 дерева,
  • 2-3-4-дерева.
Тема 13: Піраміди злиття.
 • Поняття пірамід злиття.
 • Біноміальні дерева, лема про їх властивості.
 • Біноміальна піраміда.
 • Представлення біноміальних пірамід.
 • Основні операції та їх аналіз.
 • Злиття біноміальних пірамід.
 • Поняття пірамід Фібоначчі: означення і представлення.
 • Функція потенціалу для пірамід Фібоначчі.
 • Невпорядковані біноміальні дерева, їх властивості.
 • Основні операції над пірамідами Фібоначчі та їх аналіз.
 • Оцінка максимальної степені вузла.
Тема 14: Дерева ван Емде Боаса.
 • Поняття дерева ван Емде Боаса.
 • Основні операції та їх аналіз.
 • Особливості, переваги і недоліки дерева ван Емде Боаса.
Модульна контрольна робота 3

Змістовий модуль 4: Алгоритми на графах.

Тема 15: Представлення графів. Елементарні алгоритми на графах.
 • Стандартні представлення графів.
 • Пошук в глибину, класифікація ребер.
 • Пошук в ширину.
 • Топологічне сортування.
 • Зв'язність, сильно зв'язні компоненти.
 • Ейлерові цикли.
Тема 16: Жадібні алгоритми. Пошук мінімального кістякового дерева.
 • Жадібний підхід до розв'язання задач.
 • Кістякові дерева.
 • Задача побудови мінімального кістякового дерева.
 • Алгоритми Прима та Крускала.
Тема 17: Пошук найкоротших шляхів з однієї вершини.
 • Постановки задач про найкоротші шляхи.
 • Найкоротші шляхи та ослаблення (релаксація).
 • Алгоритм Беллмана-Форда.
 • Найкоротші шляхи з однієї вершини в орієнтованих ациклічних графах.
 • Алгоритм Дейкстри.
Тема 18: Динамічне програмування. Пошук найкоротших шляхів між усіма парами вершин.
 • Елементи динамічного програмування.
 • Задача про найкоротші шляхи та множення матриць.
 • Алгоритми Воршелла і Флойда.
Модульна контрольна робота 4

Рекомендована література

Основна:

 1. Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Стайн. Алгоритмы – построение и анализ. Второе издание. – М.: ИД "Вильямс", 2005.
 2. А. Левитин. Алгоритмы: введение в разработку и анализ. – М.: ИД "Вильямс", 2006.
 3. Д. Кнут. Искусство программирования. Т.1: Основные алгоритмы. – М.: Мир, 1976.
 4. Д. Кнут. Искусство программирования. Т.2: Получисленные алгоритмы. – М.: Мир, 1976.
 5. Д. Кнут Искусство программирования. Т.3: Сортировка и поиск. – М.: Мир, 1976.

Додаткова:

 1. А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман. Структуры данных и алгоритмы. – М.: ИД "Вильямс", 2000.
 2. А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. – М.: Мир, 1979.
 3. Дж. Макконнелл. Основы современных алгоритмов. Второе издание. – М.: Техносфера, 2004.
 4. Р. Седжвик. Фундаментальные алгоритмы на C++. – М.: DiaSoft, 2001.
 5. Д. Гасфилд. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах. Информатика и вычислительная биология. – СПб.: BHV-СПб, 2008.